Informacja z prac grup roboczych ds. czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego z 15.03.2017r.

 Informacja z prac grup roboczych do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli z 15 marca 2017 r.

W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyły się dwa robocze, następujące po sobie, spotkania wymienionych grup roboczych. Podczas momentami żywiołowych dyskusji doszło do wymiany poglądów z zakresu wpisania do ustawy Karta Nauczyciela nauczycieli specjalistów i określania ich pensum dydaktycznego.

Inny dyskutowany problem dotyczył wpisania do ustawy ustalania zasad wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących, w ramach stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze. Także zajęto się kwestią ustalenia pensum nauczycieli niepełnosprawnych.

Potrzeba uregulowania prawa do urlopów wypoczynkowych nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora i wicedyrektora oraz nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują zajęcia w szkole feryjnej jak i nieferyjnej, a także zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 stanowiły kolejne tematy opracowywane przez grupę.

Oddzielny temat, to regulacje dotyczące asystentów nauczyciela. Wobec patologicznego umiejscowienia tego niepedagogicznego stanowiska pracy w systemie oświaty, istnieje prawdopodobieństwo usunięcia go z systemu. Obowiązki po asystentach spoczywałyby na nauczycielach wspomagających.

W tej części obrad przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłosił do dalszych prac grupy roboczej inne, ważne postulaty, które naszym zdaniem powinny być uregulowane, a które są umieszczone w programie Sekcji. Z uwagi na charakter tematyczny tej grupy nie zgłoszono spraw związanych z wynagrodzeniem i finansowaniem, bo te kwestie będą zasygnalizowane podczas prac innych, stosownych grup roboczych.

A zgłoszono konieczność:

– doprecyzowania i poszerzenia przepisów dotyczących wyposażenia stanowisk pracy nauczycieli (art. 29 KN),

– ujednolicenia czasu zajęć specjalistycznych i zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacji (45’ a 60’),

– szeroko rozumianego i żywiołowo dyskutowanego uporządkowania finansowania doskonalenia zawodowego (art. 70a KN),

– uporządkowania i uregulowania czasu i czynności, do których wykonywania nauczyciel może być zobowiązany w czasie wakacji, a które dotyczą rekrutacji,

– zrównania statusu asystenta nauczyciela i nauczyciela wspomagającego z pozycją innych nauczycieli,

– uregulowania (zrównania) czasu pracy nauczycieli w klasach „zerowych” w szkołach jak dla pracowników w placówce feryjnej,

– rzeczywistego wzmocnienia roli kuratorów oświaty poprzez zmianę parytetów komisji konkursowych na dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz wprowadzenia wzmocnienia uregulowań związanych z przygotowaniem arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,

– tajnego zasięgania opinii w sprawach personalnych dotyczących powierzania i odwoływania ze stanowisk kierowniczych oraz tajnego wyboru przedstawicieli do komisji konkursowych na dyrektorów,

Podczas następnych spotkań tej grupy roboczej będziemy domagali się podjęcia ustaleń, które byłyby ujęte w zmianach Karty Nauczyciela.

Obrady grupy roboczej dotyczącej awansu zawodowego pochłonięte były ogólnie pojmowanymi zasadami oceny pracy nauczycieli oraz wśród nich tych, którzy są zwolnieni ze świadczenia pracy w związku z wyborem na funkcję związkową i urlopowanych do innych czynności związkowych. Byliby oni objęci innym trybem i kryteriami oceny. Sprawa jest o tyle istotna, że zakłada się na tym etapie rozmów, możliwości uzyskania (znacznego dodatku finansowego) w przypadku najwyższych ocen, w rozszerzonej do pięciu, skali ocen. Postulat ten został zgłoszony przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.

Ocena pracy nauczycieli miałaby być powiązana z awansem zawodowym i dyskutowano o m.in. o możliwości wydłużenia stażu na kolejny stopień w przypadku niezbyt pomyślnej ocenie pracy.

Dołączone prezentacje (dostępne na stronie internetowej KSOiW) obrazują tematykę obrad, jednak dyskusja nie jest przesądzająca o konkretnych rozwiązaniach. Ustalenia zapadną podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty. Zatem nie należy uznawać przedwcześnie, że propozycje w nich zawarte są rozstrzygające, lecz stanowią jedynie wytyczne i rekomendacje do późniejszych postanowień.

Jerzy Ewertowski