KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.

Czytaj również na stronie KSOiW NSZZ “Solidarność”: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

Warszawa, 12.01.2017 r.

KOMUNIKAT

Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

z obrad Prezydium Rady KSOiW NSZZ „Solidarność”

w Warszawie w dniach 11-12 stycznia br.

 

Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” przygotowało propozycję znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i zmian w systemie wynagradzania pracowników administracji oraz obsługi szkół i placówek oświatowych. Zostanie ona przedstawiona
na spotkaniu Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty 12 stycznia br.

Od listopada 2016 r. trwają prace Zespołu do spraw Statusu Zawodowego Pracowników Oświaty. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele rządu RP, korporacji samorządowych
i reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty.

W ramach Zespołu pracuje pięć grup roboczych:

  1. Finansowanie oświaty.
  2. Wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników oświaty.
  3. Awans zawodowy nauczycieli.
  4. Czas i warunki pracy nauczycieli.
  5. Status zawodowy pracownika placówki oświatowej.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgłosiła  priorytety tematów
do omówienia na spotkaniach poszczególnych grup roboczych. Znalazły się w nich m.in.:

–  zwiększenie nakładów  na edukację,

– większe wsparcie finansowe dla małych szkół,

– określenie systemu (planu) znaczących podwyżek wynagrodzeń nauczycieli na najbliższe lata,

–  wprowadzenie standardów edukacyjnych w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach,

–  określenie wysokości odpisu na pomoc zdrowotną nauczycieli,

– wprowadzenie zasad wynagradzania nauczycieli za realizację zajęć pozalekcyjnych w kontekście zmiany zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela  w zaproponowanej przez NSZZ „Solidarność” treści.,

– przejrzyste zasady naliczania środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi w części oświatowej subwencji ogólnej,

– określenie poziomu składników wynagrodzenia  pracowników administracji i obsługi bez konieczności wypłacania dodatków wyrównawczych, „wyjęcie” dodatku za wysługę lat  z minimalnego ustawowego wynagrodzenia,

–   wprowadzenie i określenie czasu pracy tzw. nauczycieli specjalistów do Karty Nauczyciela oraz  standardów zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy,

– przywrócenie obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

12 stycznia br. wspólnie obradować będą grupy robocze ds. finansowania oświaty oraz wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty, natomiast 20 stycznia br. odbędzie się spotkanie grupy roboczej ds. awansu zawodowego.

 

                                                                       Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski