KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” i spotkania z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską w dniu 3 listopada 2016 r.

Czytaj więcej na stronie KSOiW: https://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

DO POBRANIA:

komunikat-z-obrad-prezydium-ksoiw-i-spotkania-z-men-3-11-2016

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” i spotkania z ministrem edukacji narodowej Anną Zalewską w dniu 3 listopada 2016 r.

Jest odpowiedź MEN na postulaty NSZZ „Solidarność”. Tylko część z nich została uwzględniona. O pakiecie działań osłonowych i wynagrodzeniach dla pracowników oświaty  członkowie Prezydium KSOiW rozmawiali z minister Anną Zalewską i chcą rozmawiać
z premier Beatą Szydło.

Do biura Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wpłynęła odpowiedź MEN na opinię NSZZ „Solidarność” do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty.

Część propozycji Związku zostało uwzględniona, m.in.:

–        objęcie działaniami osłonowymi przewidzianymi w projektach ustaw wszystkich nauczycieli samodzielnych gimnazjów – ta grupa nauczycieli będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. na wolnych stanowiskach pracy w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

–       zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty poprzez obligatoryjne uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty wszystkich arkuszy organizacyjnych szkół i placówek w danej jednostce samorządu terytorialnego po zaopiniowaniu ich przez reprezentatywne związki zawodowe.

Prezydium jeszcze raz dokładnie przeanalizowało odpowiedź MEN  ws. projektów ustaw i z powodu nieuwzględnienia istotnych postulatów doprowadziło do nadzwyczajnego spotkania
z minister Anną Zalewską w dniu 3 listopada br.

Niektóre postulaty NSZZ „Solidarność” będą przedmiotem prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, m.in.:

–       wprowadzenie standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym  określeniem podziałów na grupy,

–       doprecyzowanie zapisów art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,

–       ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli specjalistów (m.in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających),

–       finansowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.   

Odnosząc się do postulatu podwyżki płac, MEN stwierdziło, że w roku 2017 nastąpi pierwsza od 2012 r. waloryzacja płac w wysokości 1,3 proc. Bardziej satysfakcjonująca podwyżka, zdaniem MEN, będzie możliwa po dokonaniu w najbliższym czasie weryfikacji zasad finansowania oświaty i wypracowaniu efektywnego systemu wynagradzania nauczycieli w ramach Zespołu do spraw  statusu zawodowego pracowników oświaty.

Odpowiedź MEN nie uwzględnia jednak najważniejszych postulatów NSZZ „Solidarność”, czyli przywrócenia prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury (art. 88 KN), wydłużenia stanu nieczynnego do 12 miesięcy i wprowadzenia programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.

O tych priorytetowych postulatach Prezydium KSOiW rozmawiało po raz kolejny z minister Anną Zalewską. Minister Zalewska stwierdziła, że zakres tych postulatów wykracza poza jej kompetencje i wymaga dużych nakładów finansowych. Decyzje w tej sprawie może ewentualnie podjąć Rada Ministrów. W związku z powyższym Prezydium KSOiW zdecydowało o wystąpieniu do premier Beaty Szydło z wnioskiem o pilne spotkanie na temat postulatów NSZZ „Solidarność”.

 

                                                                       Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski